Regulamin strony i sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://psychobalans.com.pl

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy https://psychobalans.com.pl należy do Bianka Kwiecień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psycho.balans Bianka Kwiecień z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1/10, 56-400 Oleśnica, NIP: 8952258916, REGON: 525710867

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

• wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@psychobalans.com.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca lub Usługodawca – Bianka Kwiecień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psycho.balans Bianka Kwiecień z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1/10, 56-400 Oleśnica, NIP: 8952258916, REGON: 525710867, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.psychobalans.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.

Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty, w tym Usługi Cyfrowe.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, dalej jako Kodeks cywilny.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu.

System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§ 2 Postanowienia ogólne

Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:

a) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

b) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

c) korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

d) korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.

Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

Klient może składać Zamówienie bez zakładania Konta. Składając zamówienie bez zakładania Konta Klient powinien zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.

Klient może złożyć zamówienie zakładając Konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, w postaci m.in.: prowadzenia sklepu internetowego, umożliwienia Klientowi złożenia Zamówienia, prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Użytkownika i zakupionych Produktów, Usług, wysyłka newslettera.

Za pośrednictwem Sklepu, podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do newslettera, w celu otrzymywania od Sklepu na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach i promocjach w Sklepie. Zapis do newslettera wymaga:

a) posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania podczas składania Zamówienia,

b) zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu Newslettera” dostępnego podczas podawania danych do newslettera i udzielenie zgody na korzystanie z tej usługi.

Z chwilą zapisania się do newslettera, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o przesyłanie treści cyfrowych (newslettera), zgodnie z „Regulaminem Newslettera”, dostępnym na stronie Sklepu.

Klient, który zapisał się do newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w każdej chwili, poprzez kliknięcie w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera – co będzie stanowiło natychmiastowe rozwiązanie „umowy na dostarczanie newslettera” łączącej Klienta i Usługodawcę.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.

Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn,

c) zakończenia świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu po opublikowaniu na stronach Sklepu odpowiedniej informacji.

Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu i Konta wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.

Zakazane jest korzystanie ze Sklepu i Konta w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§ 4 Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności przelewy24, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

W przypadku sesji terapeutycznej – umowa o świadczenie usług.

W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5  Sesje terapeutyczne/hipnoterapeutyczne

W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania sesji Online: Klient umawia się na sesję terapeutyczną lub sesję hipnoterapii. Po dokonaniu zakupu w sklepie Klient wysyła wiadomość e-mail na kontakt@psychobalans.com.pl wraz ze swoją dyspozycyjnością w celu ustalenia konkretnego terminu. Klient otrzymuje propozycję terminów oraz link do spotkania na komunikatorze Google Meets.

Sprzedawca posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń terapeutycznych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń terapeutycznych w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Klient jest świadomy, że hipnoterapia nie zastępuje psychoterapii i wizyty u lekarza, a jej

efekty różnią się w przypadku każdej osoby ze względu na indywidualne reakcje organizmu na ten rodzaj terapii. Klient zdaję sobie sprawę, że sukces hipnoterapii będzie zależał w dużym stopniu od jego zaangażowania w proces zmiany oraz chęci i gotowości do pokonania problemu, nad którym będziemy pracować. Klient ponowsi odpowiedzialność za realizację swoich postanowień i wprowadzenie zmian.

Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków może negatywnie wpłynąć na proces terapeutyczny. Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

Wszystkie informacje, które Sprzedawca uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.

Warunkiem przystąpienia do współpracy ze Sprzedawcą jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ 6 Ceny i formy płatności

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego.

b) za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal, Przelewy24, Blik

§ 7 Prawa własności intelektualnej

Sklep oraz wszelkie Produkty i  Usługsprzedawane za jego pośrednictwem zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w Sklepie, Produktach i Usługach w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć, programów i in.

Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub Produktów i Usług zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

Sprzedawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Sklepu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Sprzedawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Klientów plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Sklepu.

Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów lub Usług co zostanie wskazane w opisie danego Produktu lub Usługi.

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9  Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”.

Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.

§10 Odpowiedzialność

Świadczenie usług przez Sprzedawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Usługodawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, schorzeń lub urazów Klienta.

Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach usług są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Portal nie jest źródłem wiedzy medycznej. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w produktach, pomimo to nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.

Rekomendujemy konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionego w materiałach, opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i porady przedstawione na stronie nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej

http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§12 Postanowienia końcowe

Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

§13 Reklamacje

W przypadku Zamówienia dotyczącego Usługi w Sklepie, Klient może zgłosić reklamację. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do  korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości  związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres kontakt@psychobalans.com.pl

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  Sprzedawca poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na podany  adres e-mail przy składaniu reklamacji.

Data ostatniej aktualizacji: 2.08.2023r.